Inloggen bij KNLTBGereserveerde banen

Buienradar

Statuten

L.T.V. d’Oggelen is een vereniging, wat betekent: het samengaan van een aantal mensen ter bevordering van een (niet commercieel) belang, met een bestuur en gebaseerd op statuten.

Statuten
De grondregels van onze vereniging zijn neergelegd in statuten. Artikel 1 van de statuten luidt: “De vereniging draagt als naam: L.T.V. D’OGGELEN en is opgericht op acht maart negentienhonderd zes en zeventig”. De vereniging heeft onder andere als doel:

 • het beoefenen en bevorderen van de tennissport;
 • het geven van gelegenheid tot het beoefenen van de tennissport;
 • het vormen van een band tussen zijn leden;


In de statuten zijn onder andere regels opgenomen over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het bestuur. Ook geeft het regels over de besluitvorming. Verder staat in artikel 19 opgenomen dat de Algemene Ledenvergadering een huishoudelijk reglement kan vaststellen. De statuten zijn op te vragen via de secretaris.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement geeft een aantal verfijningen aan van de statuten, wat meer op de vereniging afgestemde regels. In het huishoudelijk reglement staan onder andere opgenomen:

 • de rechten en plichten van de leden en bestuur;
 • samenstelling en nadere regels over bestuur;
 • het vaststellen van commissies;
 • vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering, bestuur en commissies.


De Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en wordt gevormd door alle seniorleden en ereleden. De Algemene Ledenvergadering kiest uit haar midden een bestuur. Het bestuur schrijft (tenminste) eenmaal per jaar een vergadering uit voor alle leden. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit en legt verantwoording af over de gang van zaken en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Bovendien worden voor het komende jaar eventuele nieuwe beleidsvoorstellen gepresenteerd en de begroting ter goedkeuring aangeboden. Ook worden nieuwe leden in het bestuur en de diverse commissies gekozen.

Verplichtingen van leden
Binnen onze vereniging zijn regels gesteld die alle leden verplicht zijn na te komen. Deze regels zijn opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en door de Algemene Ledenvergadering met meerderheid van stemmen aangenomen. Enkele belangrijke verplichtingen van de leden zijn:

 • alle leden, met uitzondering van de ereleden, betalen een jaarlijkse contributie.
 • mutaties, zoals een adreswijziging etc., moeten zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie worden doorgegeven.
 • van ieder seniorlid wordt verwacht dat hij of zij, indien nodig, per seizoen een of meer taken op zich nemen, als bedoeld in het Huishoudelijk Reglement. (bv. een bardienst). Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij ook (indien nodig) twee taken per seizoen uitvoeren
 • het bondspasje wordt eerst beschikbaar gesteld nadat de contributie is voldaan
 • alle leden zijn verplicht zich naar de algemene regels van behoorlijk fatsoen te gedragen: 
  • hinderlijk of onbehoorlijk gedrag of taalgebruik is verboden;
  • gebruik van alcoholische drank en roken op de baan is verboden;
  • beklimmen van afrasteringen en lichtmasten is verboden;
  • afval moet in de daarvoor bestemde emmers worden gedeponeerd.


De leden zijn verplicht zich te houden aan de bestaande reglementen. Schriftelijke en mondelinge aanwijzingen van respectievelijk de Evenementen- en Toernooiencommissie, de Jeugdcommissie, de Barcommissie, de Onderhoudscommissie en leden van het bestuur dienen te worden opgevolgd.

Communicatie
Binnen de huidige maatschappij in het algemeen en binnen onze vereniging in het bijzonder is communicatie onlosmakelijk verbonden aan een goede en duidelijke organisatie. Leden moeten duidelijkheid krijgen en hebben over de besluitvorming binnen het bestuur en de diverse commissies; regels moeten duidelijk zijn; rechten en plichten moeten gewaarborgd zijn. Maar ook is het belangrijk om leden te informeren over activiteiten en actualiteiten, om daarmee ook de betrokkenheid van deze leden bij de vereniging te vergroten. Hiervoor heeft de vereniging een aantal instrumenten, zoals nieuws per e-mail en een eigen website.

E-mail informatie
Alle actuele informatie aan de leden vindt plaats via e-mail. Hier wordt incidentele en tijdgebonden informatie aangeboden, zoals aankondiging van activiteiten, inschrijfmogelijkheden voor deze activiteiten; uitslagen van wedstrijden; wedstrijdverslagen; foto’s e.d. E-mail is het belangrijke medium om alle leden te voorzien van “het nieuws van alledag”. Het is daarom belangrijk dat iedereen een e-mail adres aan de secretaris doorgeeft. Algemene informatie wordt verzonden via e-mail adres: jaavdaker@gmail.com

Website
Onze vereniging heeft een eigen website (www.oggelen.nl). Op deze website vindt actuele informatie over de organisatie van de vereniging, algemene ledeninformatie, rechten en plichten van de leden, informatie over interne- en externe toernooien, uitslagen, foto’s etc.

Toernooi.nl
Inschrijving voor interne- en externe toernooien vindt steeds meer plaats via de website www.toernooi.nl. Ook onze vereniging gaat steeds meer naar deze manier van inschrijving toe.